השכרת רכב

מגכףלחגכךעלחכגהבסמץ תבסנ ץסבמנ ץכחהנכגעשעגשכע